Skip to content

قابلیت اطمینان
(Reliability)

قابلیت اطمینان (Reliability) رویکردی است استراتژیک برای بیان فلسفه کسب‌وکار گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار در کسب و پرورش قابلیت‌ها و توانمندی‌های استراتژیک، ساختاری و عملیاتی بمنظور پاسخگویی، انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری در ابداع، خلق و مهندسی ارائه راه‌حل‌های متنوع به خواسته‌ها و انتظارات بالقوه و بالفعل ذینفعان اثرگذار (مستقیم و غیرمستقیم) که می‌تواند بصورت جامع و فراگیر از منظر هرم سیستمیک در سطوح ساختار تشکیلاتی و عملیاتی زنجیره ارزش برای یک بازه زمانی مشخص، شرایطی محیطی معیین و با کارکردی خاص تدوین و سازماندهی گردد. از این منظر، قابلیت اطمینان در گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار، ویژگی بارزی است از بلوغ فکری و فرهنگ متعالی تلاش برای ایجاد تمایز که براساس آن شالوده همسویی، همگرایی و همدلی برای درک چالش‌ها و یافتن راهکارها برای بهره‌جویی از فرصت‌ها در راستای معماری راه‌حل‌محوری و پاسخ‌جویی در زنجیره خلق ارزش و ثروت استوار می‌گردد. قابلیت اطمینان بعنوان فلسفه کسب‌وکار گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار بر اساس چهار خرد ذیل پایه‌ریزی شده است:

  • 1- اندیشیدن قابلیت اطمینان برای استواری، پایداری و پایبندی به بهترشدن در احقاق منافع ذینفعان

    2- معماری قابلیت اطمینان برای تقرب به مطلوب‌گرایی در زنجیره و شبکه خلق ارزش

    3- تکنولوژی قابلیت اطمینان برای تلاش در بکارگیری بهترین قواعد ابداعی و شیوه‌های اجرایی

    4- مدیریت قابلیت اطمینان برای بنا نهادن قاعده‌مندی ساختاری، فرهنگ‌سازی و تعهدپذیری سازمانی

قابلیت اطمینان (Reliability) رویکردی است استراتژیک برای بیان فلسفه کسب‌وکار گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار در کسب و پرورش قابلیت‌ها و توانمندی‌های استراتژیک، ساختاری و عملیاتی بمنظور پاسخگویی، انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری در ابداع، خلق و مهندسی ارائه راه‌حل‌های متنوع به خواسته‌ها و انتظارات بالقوه و بالفعل ذینفعان اثرگذار (مستقیم و غیرمستقیم) که می‌تواند بصورت جامع و فراگیر از منظر هرم سیستمیک در سطوح ساختار تشکیلاتی و عملیاتی زنجیره ارزش برای یک بازه زمانی مشخص، شرایطی محیطی معیین و با کارکردی خاص تدوین و سازماندهی گردد. از این منظر، قابلیت اطمینان در گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار، ویژگی بارزی است از بلوغ فکری و فرهنگ متعالی تلاش برای ایجاد تمایز که براساس آن شالوده همسویی، همگرایی و همدلی برای درک چالش‌ها و یافتن راهکارها برای بهره‌جویی از فرصت‌ها در راستای معماری راه‌حل‌محوری و پاسخ‌جویی در زنجیره خلق ارزش و ثروت استوار می‌گردد. قابلیت اطمینان بعنوان فلسفه کسب‌وکار گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار بر اساس چهار خرد ذیل پایه‌ریزی شده است: