Skip to content

مسئولیت‌های اجتماعی (CSR)
در گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار

مسئولیت اجتماعی گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار، مجموعه از وظایف، ارزش‌ها، تعهدات و مدلی از کسب‌وکار است که این گروه خود را به عنوان یک سازمان پیشرو و نوآور در جهت حفظ، مراقبت و توسعه پایدار آن متهعد می‌داند. این امر بر پایه ستون اساسی پاسخگویی، رفتار اخلاقی، احترام به ذینفعان، رعایت حقوق و قوانین و شفافیت در فعالیت این گروه، استوار می‌باشد. هدایت انگیزه‌مند شرکت‌های فعال مجموعه در گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار برای پیاده‌سازی استانداردهای مسئولیت اجتماعی و تثبیت رفتار مسئولانه در این راستا، بسترسازی برای تبادل تجربیات پژوهشی و اجرایی، ارزیابی کیفیت اقدامات و ارتقای مهارت در پایداری رعایت موازین فوق‌الذکر و بهره مندی از مشارکت ذی‌نفعان، از اهم وظایف گروه و شرکت‌های تابعه در زمینه مسئولیت اجتماعی می‌باشد. بر این اساس، این گروه خود را متعهد به رعایت اصول ذیل می‌داند:

• تعهد به اصل کرامت انسانی
• تعهد در قبال حفظ محیط زیست
• تعهد در قبال عدم تبعیض نژادی و قومی در نگرش
• تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان و ایجاد محیط پویا برای آنان
• تعهد در قبال عدم ارایۀ محصولات زیان‌‌آور
• تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه
• تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی
• تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت (پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک)
• کمک به پایان نامه‌های دانش‌پژوان، چاپ متون علمی و تحقیقاتی محققان